למעלה-מן-הזמן

למעלה מן הזמן

50.00 ₪

(298 עמ')

שבת ומועדי ישראל במשנתו של רבי נחמן מברסלב.

קידוש. הבדלה. סעודות שבת. מצה. ליל הסדר. יום כיפור. שופר…

מה זה נוגע אלי? איך מתחברים לזה?

אור חדש על החגים המוכרים.

לטעימה מהספר לחץ כאן

תיאור מוצר

הסכמת הרב הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א דיין ומורה צדק בבית דינו של הרב הגאון הרב ניסים קרליץ שליט"א בני ברק

בס"ד. כ"א אדר תשנ"ח.

שמחה היא לי לבוא בדברים קצרים על דבריו הנפלאים של מודעי ומכירי ה"ה הרב ר' ארז משה דורון שליט"א, שלמד בכולל אצלנו כמה שנים, ומקדיש כעת את עצמו להפיץ בנעימות ומסירות אמונת ה' ואהבת התורה, להאיר מאורה לרחוקים בטעות מאור התורה.

וכל מי שיש בו יראת שמיים דבריו מתקבלים ופועלים על כל לב שומע, ומן שמיא זיכו ליה לקרב וללמד משפחות רבות לקיום תורתנו הקדושה בדקדוק המצוות והיראה.

וככוחו ופעלו בפיו כן בעזרת ה' יתברך במעשה ידיו, שזכה שמאמריו וספרים שכתב על כמה עניני יראה וחיזוק התקבלו בשקיקה אף באלו שלא זכו שנגה עליהם אור האמת.

והנה כעת כתב ספר שלם להסביר בשפה ברורה ונעימה, המתקבלת על הלב, על עניני המועדים והזמנים, לפרש עניינם ובאור בהם על דרך גדולי ספרי החסידות והמוסר מדור דור, והוא ספר מלא וגדוש באורים ופניני מוסר, התעוררות וחיזוק לעבודתו יתברך.

ואף שהדברים רומזים לעניינים נשגבים ונעלים ברגשי קודש, השכיל ברוב יגיעה ועמל לקרב את הדברים במסילות ללב כל אחד, לעוררו לרגשי קודש ויראה מהקדושה והסודות העילאיים הטמונים ורמוזים בכל פרט ופרט מההלכות ועניני המועדים והזמנים ומנהגי ישראל הקדושים, שמקורם בקודש למעלה, ובודאי כל חכם לב ישמע ויוסיף לקח על ידי המסילה וציוני הדרך העולה בית ה' וניצוצי האור שהובאו בספר זה.

והקדיש עיקרי הדברים לעורר הלבבות החלושים לקיים מצוות התורה מתוך אהבה ודבקות לחי העולמים, ועל כן הריני לעודדו להמשיך במפעליו הקדושים המקדשים שם שמיים ברבים, ולברכו שיזכה עוד רבות בשנים להפיץ אור וזיו התורה והמצוות, מתוך הרחבת הדעת דקדושה, עד בוא היום הגדול והנורא, ואור חדש על ציון יאיר בקרוב בביאת גואל צדק במהרה בימינו.

הכותב לכבוד התורה ויראי ה'

שלמה זלמן גרוסמן


 

 

 הסכמת הרב החסיד הרב ש. משה קרמר שליט"א. ירושלים

בס"ד. אור ליום ג', כ"ו לחודש אדר שנת תשנ"ח לפ"ק

 לכבוד ידידי הרב החסיד המופלג מורנו הרב משה דורון שליט"א,

ברכה ושלום וכל טוב סלה.

מאד מצא חן בעיני ונהניתי הנאה רוחנית נפלאה, בעברי על גיליונות ספרך החדש המוכן לדפוס ונקרא בשם "למעלה מן הזמן", שיסודו להאיר את זמני השנה, חגיו, חודשיו ומועדיו, באור הבהיר של הדעת הקדושה של רבינו ה"נחל נובע מקור חכמה" זכותו יגן עלינו, כפי שגילה לנו בספרו הקדוש "ליקוטי מוהר"ן", ועל פי הביאורים והמאמרים של גאון עוזנו, אדוננו מורנו ורבינו מורנו הרב נתן זכותו יגן עלינו אמן בספרי "ליקוטי הלכות".

והצלחת להלביש את העניינים בשפת העם ומושגיו, למען הפיץ את המעיינות חוצה, להאיר גם שם את האור כי טוב, להטעים להם את נועם זיו החיים של תורה ואמונה, על פי יסודי התגלות הדעת של צדיקי אמת.

חן חן לך, לך בכוחך זה לזכות תמיד את הרבים על ידי הפצת מעינות הנחל נובע ממקור החכמה, על פי הכישורים שנתן לך השם יתברך, עדי יקוים "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" במהרה בימינו אמן.

ידידו מוקירו כערכו

ש. משה קרמר.

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לחוות דעת “למעלה מן הזמן”