heder

עשירי בטבת.
יום פטירת התלמיד הגדול – רבי נתן מברסלב.

ביום בו עולה הצדיק לעולם הנשמות, הוא מקבל מלכות גדולה יותר גם בעולם הזה. לכן זהו עת רצון מיוחד ביום זה, להתחבר אל הצדיק ולזכות אורו והשראתו, הגנתו וברכתו.

את קורותיו מאז ועד לרגע שעלתה נשמתו הטהורה של רבי נתן לשמיים-מתארים תלמידיו מהעיר ברסלב, שהיו סמוכים אליו כל העת, שכתבו באגרת כל סדר הסתלקותו ושלחוה לאנשי טשהערין.

הנה חלק מדבריהם:

"ובמוצאי שבת קודש פרשת מקץ נכנס לסעודה שלישית, ואמר תורה על פרשת מקץ. ובסוף התורה אמר פירוש על משנה 'עשה לך רב וקנה לך חבר', ואמר כך: צריכים להתקרב לרבי, ואם אין רבי, מתחברים אל הקולמוס, כלומר תתחבר לכתבי הצדיקים האמיתיים.

מרחב עם 004"אחר כך בא אליו ר' מאיר יהודה, ואמר לו בזה הלשון: אפילו שהאדם הוא בעל עבירה הכי גרוע, העיקר שיחזיק עצמו ברבינו. בוודאי יעשה תשובה ויהיה לו תיקון".

"אור ליום ו' ערב שבת קודש קראנו לפניו ב' מעשיות מרבינו מעשה א' ומעשה ב'.  כשגמרו לקרוא לפניו את המעשה הב', והגיעו לתיבות "נלכה ונסעה ושבו לביתם", הוא ביקש מתלמידיו שיחזרו עליהם כמה פעמים. ואח"כ אמר: "עתה העת שאשוב הביתה".

"אחר כך אמר לרבי נחמן מטולטשין פסוק זה 'לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו' – העיקר הוא התקשרות לצדיקים" .

יש לציין כי לפלא הוא, שההלכה האחרונה שכתב רבי נתן הייתה דווקא בעניין זה להשקות בית השלחין, שדה יבש, כי זו הייתה עיקר פעולתו של רבי נתן כפי אשר צווה ע"י רבינו להשקות אילנות יבשים, דהיינו נשמות חלושות שזקוקות לחיזוק ותמיכה (בשם הרב יעקב מאיר שכטר שליט"א).

משנת משקין בית השלחין (מסכת מועד קטן ב' א') דנה בעבודות המותרות והאסורות בימי חול המועד. זה היה הדבר האחרון שכתב. הוא היה חלש מאד ונשארו לו פחות מארבעים ושמונה שעות לחיות. הוא התבטא על הצורך באמונת חכמים ואיך שתמיד ניתן להיעזר בהם אם רק משתדלים להתדבק בהם ובתורותיהם.

במה צריך להאמין? ביכולת של הצדיקים הגדולים לחבר אותנו אל החיות של השם יתברך, לפתוח לנו את המעיינות של השם, מעיינות של חיים ואהבה וטובה גם למי שיבש לגמרי.

אחד הדברים שיכולים מאד לעזור לנו לקבל חיות מהצדיקים היא להיות דומים להם. מה הם משקים אילנות גם אנחנו נשקה אילנות. השקיית אילנות מרמזת על הוראת רבינו הקדוש להשפיע מהדעת והטוב שלהם גם לאחרים.

._____________________________________________

שיעור מצולם – "בברסלב בוערת אש".